Regulamin sklepu internetowego Clicks.life®

PKT. 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE / POCZĄTKOWE
1. Sklep internetowy Clicks.life® jest prowadzony przez firmę AS Innovations Adrian Jankowiak, ul. Krawiecka 3/50, 50-148 Wrocław, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 022253824, nr NIP PL8971749905.
2. Niniejszy regulamin stanowi zbiór zasad zawierania umów sprzedaży na odległość za
Pośrednictwem tegoż Sklepu.

PKT. 2 DEFINICJE
1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu
Clicks.life® czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub
zawodową.
2. Przedsiębiorca – AS Innovations Adrian Jankowiak.
3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem https://clicks.life/shop .

PKT. 3 DANE KONTAKTOWE
1. Adres przedsiębiorstwa: AS Innovations Adrian Jankowiak, Krawiecka 3/50, 50-148 Wrocław.
2. Adres poczty elektronicznej: info@clicks.life .
3. Numer telefonu: +48 733 297 287 .
4. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych
podanych w niniejszym paragrafie.

PKT. 4 INFORMACJE WSTĘPNE / POCZĄTKOWE
1. Ceny podane w Sklepie są podane w PLN i są cenami zawierającymi podatek VAT.
2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazany na
stronach Sklepu.

PKT. 5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY / REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 14 dni.
2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:
a. przelew standardowy na konto AS Innovations Adrian Jankowiak,
b. płatność internetowa poprzez dostępne na stronie platformy (PAYU oraz PAYPAL).
4. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty w opisie, w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.
5. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej.

PKT. 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY / ZWROTY
1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zakupu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł
w posiadanie przedmiotu.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować pisemnie Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – korzystając z danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.
4. Skutki odstąpienia od umowy:
a. w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie
otrzymane od Konsumenta płatności, jeżeli zwrot nie wynika z winy Przedsiębiorcy, ten nie pokrywa kosztów przesyłki,
b. zwrotu płatności obywa się poprzez przelew bankowy,
c. Przedsiębiorca wstrzymuje się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru,
d. Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym
regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym
poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy.

PKT. 7 REKLAMACJA i GWARANCJA
1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Konsument ma prawo do
reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.
3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym
regulaminie adresy Przedsiębiorcy.
4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane
Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.
5. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a
jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
6. Wytyczne, szczegóły i uwagi dotyczące gwarancji i reklamacji można znaleźć na stronie sklepu pod adresem: https://clicks.life/warranty/

PKT. 8 DANE OSOBOWE / POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne
dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.
2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.
3. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca.

PKT 9. Zalecenia i ostrzeżenia
1. Nabywając produkt w sklepie Clicks.life® Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z ogólnymi zaleceniami oraz ostrzeżeniami, zawartymi na stronie Sklepu, związanymi z użytkowaniem produktu, a także że szczegółami udzielania gwarancji.

PKT. 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia
30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks
postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i
jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej
akceptacji regulaminu.

Zalecenia i ostrzeżenia dotyczące użytkowania produktu Clicks.life®.
Działanie Clicks.life® oparte jest na wyjątkowo silnych magnesach neodymowych. Niesie to za sobą wiele zagrożeń. Przy zbliżaniu dwóch połówek produktu należy zachować szczególną ostrożność i trzymać palce z daleka od miejsca zwarcia, w innym przypadku może skutkować to bolesnym przytrzaśnięciem. Produkt przewidziany jest do zastosowania wyłącznie podczas lekkiej aktywności ruchowej. Podczas truchtu zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności z uwagi na możliwość rozpięcia się produktu w nieoczekiwanym momencie. Nie zaleca się do stosowania podczas intensywnych aktywności ruchowych takich jak np. gry zespołowe, gdzie występuje duże ryzyko samoistnego rozpięcia się produktu, co skutkować może poważną kontuzją. Clicks.life® mogą nieoczekiwanie rozpiąć się powodując zachwianie równowagi a nawet upadek. Pole magnetyczne wytwarzane przez produkt może spowodować uszkodzenie urządzeń elektronicznych oraz kart magnetycznych. Nie umieszczać przedmiotów, palców ani innych części ciała w miejscu zwarcia dwóch części produktu, gdyż może powodować to zniszczenie tychże przedmiotów lub trwały uszczerbek na zdrowiu. Firma AS Innovations Adrian Jankowiak nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu oraz za te wynikające z zastosowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

 

Regulamin konkursu przeprowadzonego na https://www.facebook.com/magnetic.clicks  w dniach 26.05.2015 – 29.05.2015.

 1. Organizatorem konkursu jest AS Innovations Adrian Jankowiak, Krawiecka 3/50, 51-180 Wrocław, NIP PL8971749905
 2. Celem konkursu jest szerzenie idei jakie niesie za sobą korzystanie z Clicks.life® .
 3. Za nagrody i ich doręczenie płaci organizator.
 4. Konkurs zaczyna się w dniu 26.05.2015 i kończy w dniu 29.05.2015.
 5. Konkurs przeprowadzony będzie za zasadach opisanych w tym regulaminie.
 6. Uczestnikiem konkursu może być każdy.
 7. Uczestnikiem konkursu staje się osoba wpisująca pod zdjęciem konkursowym Imię i Nazwisko osoby, której dedykowała by Clicks.life® oraz opisuje dlaczego. Wpisana osoba także staje się uczestnikiem konkursu.
 8. W losowaniu nagrody biorą osoby wpisujące i wpisane.
 9. O wygranej organizator poinformuje do 7 dni od czasu zakończenia konkursu.
 10. Brak możliwości wymiany nagrody na wartość pieniężną.
 11. Brak możliwości przepisania nagrody.
 12. Wygrany po informacji o wygranej poprzez portal Facebook, powinien w przeciągu 7 dni dostarczyć dane do wysyłki nagrody. Przekroczenie tego czasu równoznaczne jest z przepadkiem nagrody.
 13. Reklamacje odnośnie konkursu zgłaszać można poprzez wiadomość na Funpage.
 14. Wpisując Imię i Nazwisko osoby, której dedykujesz zestaw Clicks.life® jesteś odpowiedzialny za ewentualne skargi tejże osoby. Przed wpisaniem Osoby zapytaj ją o zgodę oraz poinformuj o tym regulaminie !
 15. Zarówno wpisujący jak i wpisywany godzą się z tymże regulaminem w chwili umieszczenia komentarza pod zdjęciem konkursowym.
 16. AS Innovations Adrian Jankowiak nie zbiera ani nie przetwarza danych osobowych.
 17. W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

ŻYCZYMY WSZYSTKIM UDANEJ ZABAWY !